Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als in meervoud):

Klusplaatser: Particulier op zoek naar een professioneel bedrijf die tegen betaling werkzaamheden laat uitvoeren.
Klusser: Professioneel bedrijf die werkzaamheden uitvoert voor particulieren tegen betaling
Account: omgeving na inloggen en waar persoonlijke gegevens of bedrijfsgegevens worden bewaard.
Inloggegevens:
de loginnaam en het wachtwoord die zijn gekoppeld aan leden.
Klusalert: Klusalert gevetigd te Eindhoven onder KvK nr. 24420144
Content: alle via de Website toegankelijke gegevens en bestanden van klusalert.nl of de Leden zoals bijvoorbeeld berichten, beoordelingen, moderaties, advertenties, illustraties, video- en geluidsfragmenten en foto’s.
Lid: De natuurlijk persoon die van klusalert.nl een account heeft ontvangen.
TEAM: de personen in dienst van of als vrijwilliger werkzaam voor klusalert.nl.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
Malware: een virus of enige andere softwareroutine die is bedoeld of ontworpen om toegang te geven tot, of gebruik toe te staan van, een computersysteem door een onbevoegd persoon, of een computersysteem onbruikbaar te maken, te beschadigen of te wissen of het normale gebruik ervan te verstoren of te verslechteren.
Huisregels: de via de Website raadpleegbaar huisregels en “frequently asked questions” (“FAQ’s”) die bindende voorschriften bevatten voor het gebruik van (bepaalde delen van) de Website.
Website: het geheel van webpagina’s, software, databanken, services (zoals bijvoorbeeld IRC) en door klusalert.nl geplaatste Content gekoppeld aan de domeinnaam klusalert.nl de subdomeinen en aanverwante domeinen en haar diensten.

2. Klusplaatser gebruikersvoorschriften

2.1 Het Lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en zal zich opstellen en gedragen volgens hetgeen door klusalert.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig Lid.

2.2 In het bijzonder zal het Lid:

 1. Zich houden aan de “nettiquette ” regels (te vinden op http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt);
 2. zich houden aan de voorschriften en richtlijnen die zijn opgenomen in de Huisregels;
 3. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
 4. alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen, waaronder aanwijzingen van het team;
 5. geen inbreuk maken op of op een andere manier in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van klusalert.nl of derden;
 6. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die overlast veroorzaken voor andere Leden of bezoekers van de Website;
 7. geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere Leden of bezoekers van de Website via bijvoorbeeld instant messaging (zoals MSN, ICQ, Yahoo, etc.), direct messaging (het berichtensysteem in de Website van klusalert.nl) en e-mail;
 8. geen Content van klusalert.nl of andere Leden wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
 9. geen Malware verspreiden;
 10. geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de Website en Content van Leden gebruiken;
 11. de beveiliging van klusalert.nl niet ontwijken of verwijderen;
 12. In een review zal het lid transparant zijn over de herkomst van de dienst en of er een beloning is ontvangen of in het vooruitzicht wordt gesteld voor het plaatsen van de review

2.3 Het Lid is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Content die via zijn Account op de Website worden geplaatst. Klusalert.nl adviseert het Lid om geen persoonlijke informatie op de Website te plaatsen, tenzij beroepsmatig.

2.4 Het Lid erkent dat klusalert.nl niet verplicht is om actief Content van Leden te beheren, te bewerken, voor plaatsing op de Website te controleren of te monitoren. klusalert.nl staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Content van Leden.

2.5 Indien klusalert.nl of het team vaststelt dat bepaalde Content van Leden niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoet, kan klusalert.nl dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze Content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. klusalert.nl of het team mag de inhoud of de vormgeving van de Content ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van de Website te waarborgen. klusalert.nl en het team zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten.

2.6 Het Lid mag (ter uitsluitende beoordeling van klusalert.nl) geen Content op de Website plaatsen:

 1. die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die op een andere manier naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
 2. waarin piramidespelen of kettingbrieven worden gepromoot;
 3. die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere Leden of bezoekers van de Website schendt;
 4. waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 5. waarin illegale software wordt aangeboden of gevraagd;
 6. waarin hardware of consumentenelektronica wordt aangeboden of gevraagd die door middel van of in verband met een strafbaar feit zijn verkregen.
 7. Die gericht is op het werven van personeel, met uitzondering van Content die wordt geplaatst binnen Klussen;
 8. voor reclame- of marketing doeleinden.

2.7 Indien het Lid meent dat een ander Lid of een bezoeker van de Website handelt in strijd met dit artikel 2, kan hij klusalert.nl hiervan op de hoogte stellen. 2.8 Indien het Lid naar het oordeel van klusalert.nl geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van het bepaalde in artikel 2.6 H, word het Lid van klusalert.nl per direct definitie verwijderd, een IP-blokade opgelegt zonder dat een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring vereist is telkens voor elke niet nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.500,- (vijftienhonderd Euro). Deze boete komt klusalert.nl toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van klusalert.nl, daaronder ook begrepen het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding naast de boete.

Artikel 3 Dienstverlening
3.1 Klusalert biedt op de Website een platform aan waarop Klusplaatser en Klussers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van klus werkzaamheden. Klusalert heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of op een andere manier. Klusalert is ten allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
3.2 Klusalert heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Klusalert draagt voor de inhoud van Advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Ook niet draagt Klusalert verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Klussers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
3.3 Klusalert biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht dit toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties in verband met gerechtigheid tot (eigendom) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Klusalert niet:
– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder ook verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
– dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, Trojaans, andere fouten en/of gebreken, dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
– dat derden niet de Website en/of de systemen van Klusalert onrechtmatig zullen gebruiken.


3.1 Klusalert biedt op de Website een platform aan waarop Klusplaatser en Klussers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van klus werkzaamheden. Klusalert heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of op een andere manier. Klusalert is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
3.2 Klusalert heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Klusalert draagt voor de inhoud van Advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Ook niet draagt Klusalert verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Klussers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
3.3 Klusalert biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht dit toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties in verband met gerechtigheid tot (eigendom) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Klusalert niet:
– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder ook verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
– dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, Trojaans, andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
– dat derden niet de Website en/of de systemen van Klusalert onrechtmatig zullen gebruiken.

Bedrijfsgegevens

Klusalert
Philitelaan 59-191
5617 AK Eindhoven
KVK nummer 24420144
BTW NL002013369b31